GENEL BİLGİ
Mezunlar Birliği Yönergesi

Birinci Bölüm

Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde mezunlar ile öğrencileri, diğer ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında kültürel, ekonomik alanda iletişimi sağlamak, yürütmek ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Karabük Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Mezunlar Birliği’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

b) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

c) Birlik: Karabük Üniversitesi Mezunlar Birliğini,

d) Birim: Karabük Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

e) Yürütme Kurulu: Birliğin Yürütme Kurulunu,

f) Alt Mezun Birlikleri: Karabük Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında oluşturulan mezunlar birliğini, ifade eder.

İkinci Bölüm

Birliğin Faaliyet Alanaları

MADDE 5- Birlik birinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için;

a) Tüm mezunların Mezunlar Birliği çatısında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler ile onursal üyeler kaydeder; üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir.

b) Karabük Üniversitesi mezunu olmanın ulusal ve uluslararası ortamlarda saygın bir yer edinmesi konusunda her türlü çabayı gösterir.

c) Karabük Üniversitesinin ve Mezunlar Birliğinin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve Karabük Üniversitesine yararlı olacak projeler uygular; Karabük Üniversitesi ile öğretim üyelerinin eğitim ve gelişmelerine ilişkin gereksinimlerini karşılar.

d) Karabük Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarıyla iletişim kurarak başarı ve yoksulluk bursları verir, yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar.

e) Birlik içinde oluşturulacak komiteler yada uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.

f) Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ve sergiler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; yaptırır ve dağıtır.

g) Birliğin tüm amaçlarını gerçekleştirebilmesine yardımcı olabilecek her türlü araç ve gereci Üniversite Rektörlüğü temin eder.

h) Mezunların iş, adres ve meslek konumlarını içeren, “Mezunlar Kılavuzu” hazırlayarak, bunların belli aralıklarla yayımını sağlar.

i) Birimlerin bünyesindeki alt mezun birliklerinin, her yıl düzenleyecekleri “Mezun Günleri” için destekleyici hizmetler sağlar.

k) Mezunların kendi aralarında kuracakları dernek, vakıf gibi kuruluşları üniversitenin imkânları içerisinde destekler. Ayrıca diğer üniversitelerin mezunları için oluşturulan birlik, dernek, vakıf, kulüp vb. kuruluşları arasında dayanışmayı sağlayacak iletişim imkânlarını araştırır ve gerçekleştirir.

l) Mezunların kendi aralarında ve mezun adayları arasındaki ilişkiyi ve iletişimi sağlamak üzere web sayfası düzenler.

m) Mezunların yurtdışındaki öğrenim ve eğitimlerini sürdürmede, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

n) Mezunların meslek ve işlerinde gereksinim duydukları danışmanlık hizmetlerinde aracı olur.

Üçüncü Bölüm

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları

MADDE 6- Birimin yönetim organları şunlardır:

a) Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu

b) Alt Mezun Birlikleri

c) Mezunlar Birliği Danışma Kurulu

Mezunlar birliği yürütme kurulu ve görevleri

MADDE 7- Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu, Rektörün belirleyeceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, yine rektörün üniversitede görevli personel arasından belirleyeceği üç üye ve mezunların kendi aralarından seçeceği üç üye olmak üzere 7 üyeden oluşur. Mezunlar üç tane de yedek üye seçer. Mezunlardan oluşacak üyelerin seçimi internet üzerinden yapılacaktır. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir üyesi gözlemci olarak yönetim kurulu toplantısına katılabilir.

Yürütme kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma planı, programı ve harcamaları görüşüp karara bağlamak,

b) Alt mezun birliklerinden gelen istek ve başvuruları görüşüp, karara bağlamak,

c) Yönergenin 5’nci maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek,

d) Birliğin yıllık çalışma ve sonuçlarını gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu ile Senato’nun bilgisine sunulacak biçimde rapora bağlamak.

Alt mezun birlikleri ve görevleri

MADDE 8- Alt mezun birlikleri, birimin üst yöneticisi olan dekan veya müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları ile bölüm/program başkanlarından oluşur. Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen faaliyetleri kendi birimleri adına gerçekleştirir. Çalışmaları bir rapor halinde yürütme kuruluna sunarlar.

Alt mezun birliklerinde gerekli görüldüğü takdirde, seçimi ve çalışma biçimi yürütme kurulunca belirlenecek olan bir Alt Mezun Birlikleri Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Alt Mezunlar Birliği Rektörlüğün oluru ile kurulur.

Mezunlar birliği danışma kurulu ve görevleri

MADDE 9- Mezunlar Birliği Danışma Kurulu, Rektörün belirleyeceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, yine rektörün üniversitede görevli idari-akademik personel arasından belirleyeceği üç üye, mezunların kendi aralarından seçeceği dört aday arasından Rektörün belirleyeceği iki üye ve Üniversite öğrenci konseyi başkan ve üyeleri arasından Rektörün belirleyeceği bir üye olmak üzere 7 üyeden oluşur.

Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Birlik Tarafından Tutulacak Defter ve Belgeler

MADDE 10- Birlik aşağıda belirtilen defterleri tutmak ve belgeleri düzenlemekle yükümlüdür.

a) Üye Kayıt

b) Gelen – Giden Evrak

c) Yönetim Kurulu Kararları

d) Demirbaş Listesi

e) Gelirler – Giderler

f) Gelir Makbuzu

Dördüncü Bölüm

Birliğin Üyelik Koşulları

MADDE 11- Birime üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

1) Fiil ehliyetine sahip olmak,

2) Karabük Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokullarından mezun olmak,

3) Yabancılar için Türkiye'de oturma hakkına sahip olmak, Birliğe üye olmaları yasaklananlar, Birlik ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Birlik Üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile ilgili mevzuat uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Birliğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

MADDE 12 – Birliğin 2 tür üyeliği vardır.

a) Etkin Üye: Birlik üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak: yükümlülükleri ise Birliğin çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcayıp Birliğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmeyi kapsar.

b) ) Onursal Üye: Ülkeye, topluma, Karabük Üniversitesine, Birim amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yürütme Kurulunun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler.

Üyelik İşlemleri

MADDE 13 – Birlik Üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) Birlik üyesi olmak isteyen adaylar, Birliğin amaç ve çalışma konuları ile yönerge hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirimi"ni web sayfasındaki başvuru formu kullanarak uygun bir şeklide doldurup onaylarlar.

b) Başvuru yapan adayın üniversite mezunu olup olmamasına bakıldıktan sonra yine kendilerine başvuru sonucu e-posta ile adresine bildirilir.

c) Birlik Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

d) Üyeliğe kabul edilen mezunlar Yürütme Kurulunca belirlenen aidatı ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Ayrılma

MADDE 14 - Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Birlik Başkanlığına ayrılma isteğini bildirmekle Birlik üyeliğinden ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 15 – Birlik üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır.

a) Birliklere üye olma hakkını yitirme ve Birlik Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak,

b) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

Beşinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16- Birliğin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanılır.

Yürürlük

MADDE 17- Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.Sosyal Platform